Vi behandlar dina uppgifter som om de vore våra egna.

Villkor & GDPR-policy för Samdent Tandläkarklinik

Samdent Tandläkarklinik strävar efter att skydda integriteten för våra patienters personuppgifter och säkerställa en hög nivå av dataskydd. Följande policy beskriver hur vi behandlar personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Statligt Tandvårdsstöd

Mål

Denna policy har som syfte att säkerställa att alla personuppgifter som samlas in, behandlas och lagras av Samdent Tandläkarklinik hanteras på ett säkert och ansvarsfullt sätt, enligt GDPR.

Samtycke

Vi samlar endast in de personuppgifter som krävs för att kunna tillhandahålla våra tjänster till våra patienter. Innan vi börjar samla in personuppgifter från våra patienter, informerar vi dem om vilka uppgifter vi behöver samla in, varför vi behöver dem och vilken rättslig grund som ligger till grund för behandlingen. Vi får endast behandla personuppgifter med patientens samtycke.

Dataskydd

Samdent Tandläkarklinik har implementerat tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda patienternas personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, manipulation, förstörelse eller annan skada. Vårt personal är förbunden av tystnadsplikt och har endast tillgång till patienternas personuppgifter när det är nödvändigt för att utföra sina arbetsuppgifter.

Hantering av incidenter

Om en säkerhetsincident som innebär en risk för patienternas personliga integritet inträffar, åtgärdar vi omgående och rapporterar incidenten till patienterna och tillsynsmyndigheter enligt gällande lagstiftning.

Rätten att bli glömd

Patienter har rätten att begära att vi raderar sina personuppgifter när som helst, såvida inte detta strider mot viktigare rättsliga skyldigheter som vi är förbundna att uppfylla. Vi åtgärdar omgående när vi mottar en begäran om radering.

Databehandlare

Samdent Tandläkarklinik är en databehandlare och har inga avtal med databehandlare.

Utbildning

Vi ser till att vår personal är väl informerad om GDPR och vår policy för behandling av personuppgifter. Vi tillhandahåller regelbunden utbildning och uppdateringar för att säkerställa att vårt personal förstår och följer GDPR-kraven.

Rätten till information

Patienterna har rätten att få tillgång till information om vilka personuppgifter vi har om dem och hur vi behandlar dem. Vi tillhandahåller denna information på begäran och svarar på frågor om vår behandling av personuppgifter på ett öppet och transparent sätt.

Uppdateringar

Vi regelbundet övervakar och uppdaterar denna policy för att säkerställa att den är aktuell och i linje med gällande GDPR-krav. Vi informerar patienterna om viktiga ändringar i denna policy.

Kontakt

Om du har frågor eller kommentarer om denna policy eller vår behandling av personuppgifter, vänligen kontakta oss nedan.

Kontakta oss

Scroll to Top

Samdents klinik